I got them visine for them tight red eyes

I got them visine for them tight red eyes