آنچه ديگران گرسنگی می‌نامندسير می‌کند مراآنچه ديگران

آنچه ديگران گرسنگی می‌نامند

سير می‌کند مرا

آنچه ديگران شوربختی می‌نامند

خوش‌بخت می‌کند مرا

من گُل نيستم

خزه نيستم

گُلسنگم من

هزار سال دامنِ سنگی گرفته به‌دست

من می‌خواهم درخت باشم

می‌خواهم عمری دراز

ريشه‌های تو را احساس کنم

و روز و شب از تو بنوشم

من می‌خواهم انسان باشم

و زندگی کنم به‌سانِ يک انسان

و بميرم به‌سانِ يک انسان

آه دوستت دارم

Scroll to Top